Contributie

klik hier voor word versie van het inschrijfformulier

AANMELD & MACHTIGINGS FORMULIER HANDBALVERENIGING V&S

 

Ondergetekende wenst zich te laten inschrijven als lid van handbalvereniging V&S Groningen.

Naam:

 

Adres:

 

Postcode:

 

Woonplaats:

Telefoon:

 

E-mailadres*:

 

Geboortedatum:

 

* bij jeugdleden (ook) het e-mailadres van de ouders

Type lid:

o Spelend lid weekend competitie

o Spelend lid midweek competitie

o Trainingslid

Bent u lid (geweest) van een andere handbalvereniging?                             

Ja / Nee

Zo ja, van welke vereniging?

 

Heeft u bij die vereniging competitie gespeeld?                             

Ja / Nee

Zo ja, wanneer heeft u daar voor het laatst competitie gespeeld?

 

Geeft toestemming voor plaatsing van herkenbare foto’s op verenigingswebsite of facebook pagina van V & S.

Ja / Nee

 

Machtiging

Ondergetekende machtigt hierbij V & S Groningen van genoemde bankrekeningnummer af te schrijven: De verschuldigde contributie (zie tarieven 2021-2022).

Naam rekeninghouder :

IBAN nummer :

Het contributiebedrag wordt betaald in 10 termijnen, in de maanden september -juni van het verenigingsjaar en  omstreeks de 28e van elke maand geïncasseerd . De machtiging geldt tot wederopzegging.

U geeft hierbij toestemming om de maandbedragen aan te passen bij wijzigingen.

Datum:                                                   Handtekening:

 

(Indien minderjarig, dan handtekening van ouder, verzorger of voogd)

 

Regels over lidmaatschap en contributie

 

Welkom bij Handbalvereniging V& S. Hieronder volgt praktische informatie: 

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgend jaar.
 2. Bij aanmelding dient een digitale pasfoto gemaild te worden naar vens@handbal.nl
 3. De contributie wordt geïnd middels automatische incasso, je kunt de contributie ook overmaken
  1. Incasso: Het contributiebedrag wordt betaald in 10 termijnen, in de maanden september juni en omstreeks de 28e van elke maand geïncasseerd. Bij betaling via automatische incasso betaal je geen administratiekosten.
  2. Overmaken: De jaarcontributie dient vóór 31 oktober overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL39 RABO 0345 9871 01 ten name van V & S Groningen. Hier zijn 10 euro administratiekosten aan verbonden.
 4. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend seizoen verenigingsjaar kan alleen schriftelijk of per email (vens@handbal.nl) voor 16 april. Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding, stilzwijgend, verlengd.
 5. Ook bij een tussentijdse afmelding, is de contributie tot het einde van het seizoen verenigingsjaar verschuldigd.
 6. Bij instroom gedurende het verenigingsjaar
  1. Voor 31 december is 100% van het contributiebedrag verschuldigd
  2. Na 31 december betaal je 50%.
  3. Dit geldt niet voor mensen die nooit eerder lid zijn geweest: die betalen de maandelijkse contributie vanaf het moment van instromen.
 7. Je kunt je inschrijven als s competitielid en als trainingslid. Als competitielid ben je tevens bondslid en speelgerechtigd. Trainingsleden zijn niet speelgerechtigd bij officiële wedstrijden.
 8. Een trainingslid kan gedurende het verenigingsjaar competitielid worden in overleg met trainer en coach. Vanaf het moment van wijziging, is het hogere termijnbedrag van toepassing. Het is niet mogelijk om te wisselen van competitielid naar trainingslid gedurende het verenigingsjaar.
 9. Alle seniorleden zijn verplicht de ALV bij te wonen. Indien men zonder afmelding niet verschijnt op de ALV, is het bestuur gerechtigd om een boete € 10,00 in rekening te brengen.
 10. Ouders van jeugdleden zijn niet verplicht om de ALV bij te wonen. Zij hebben op de ALV stemrecht (1 stem per jeugdlid).
 11. Het is verboden te handballen met hars en/of andere klevende middelen; indien toch van deze middelen gebruik wordt gemaakt, is het bestuur gerechtigd de daaruit voortvloeiende schade te verhalen op het desbetreffend lid.
 12. Boetes voor rode kaarten en/of definitieve uitsluiting wegens grof of onsportief gedrag zullen door het bestuur op het desbetreffend lid worden verhaald. Dit geldt ook voor verlies of beschadiging van eigendommen van de club.
 13. Herkenbare foto’s en filmopnames gemaakt tijdens wedstrijden, trainingen en teamactiviteiten kunnen op de verenigingswebsite of V & S facebook pagina geplaatst worden mits daarvoor toestemming is gegeven door lid of ouder van jeugdlid. Het is niet toegestaan om foto’s of film opnames te maken in de kleedkamers.
 14. Vrijwilligerstaken: Senioren, oudere jeugdspelers en ouders van jeugdspelers worden gevraagd om vrijwilligerstaken op te pakken; Je ontvangt aan het begin van ieder verenigingsjaar een formulier waarop je kunt invullen bij welke activiteit(en) je wilt helpen.
 15. De statuten van de vereniging zijn op te vragen bij de secretaris.

 

Contributie 2021-2022

Het contributiebedrag wordt betaald in 10 termijnen, in de maanden september 2021-juni 2022 en  omstreeks de 28e van elke maand geïncasseerd.

Senioren (Geboortejaar 2002 en eerder)

 

Per jaar

 

Per termijn

Weekend competitie

342

34, 20

Midweek competitie

192

19,20

Student

252

25,20

Trainingslid senioren

150

15,00

 

Jeugd

 

 

 

 

A-jeugd (Geboortejaar 2003 en 2004)

252

25,20

B-jeugd (Geboortejaar 2005 en 2006)

222

22,20

C-jeugd (Geboortejaar 2007 en 2008)

192

19,20

D-jeugd (Geboortejaar 2009 en 2010)

168

16,80

E-jeugd (Geboortejaar 2011 en 2012)

168

16,80

F-jeugd (Geboortejaar 2013 en later)

140

14,00

Trainingsleden jeugd

99

9,90

 

Indien er in een gezin onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging kan het Jeugdsportfonds Groningen gevraagd worden mee te betalen aan de contributie zie: https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/groningen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!